جدیدترین ها پربازدید ها

استاد شحات

رست نساء (143)

شحات

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی بلد (1)

مصطفي اسماعيل

استاد حامد شاکرنژاد

بیات آل عمران (19)

حامد شاکرنژاد

استاد مصطفي اسماعيل

بیات حاقه (19)

مصطفي اسماعيل

استاد محمود شحات

بیات آل عمران (5)

محمود شحات

استاد منشاوی

حجاز نحل (80)

منشاوی

استاد منشاوی

نهاوند یوسف (4)

منشاوی

استاد محمود شحات

صبا انعام (60)

محمود شحات

استاد مصطفي اسماعيل

نهاوند بقره (250)

مصطفي اسماعيل

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره