جدیدترین ها پربازدید ها

استاد حامد شاکرنژاد

بیات آل عمران (19)

حامد شاکرنژاد

استاد مصطفي اسماعيل

بیات حاقه (19)

مصطفي اسماعيل

استاد محمود شحات

بیات آل عمران (5)

محمود شحات

استاد محمود شحات

رست بقره (284)

محمود شحات

استاد محمود شحات

مرکب خوانی شمس (1)

محمود شحات

استاد منشاوی

حجاز نحل (80)

منشاوی

استاد منشاوی

نهاوند یوسف (4)

منشاوی

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد محمود شحات

صبا انعام (60)

محمود شحات

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی مریم (16)

حامد شاکرنژاد

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره