جدیدترین ها پربازدید ها

استاد محمود شحات

بیات آل عمران (5)

محمود شحات

استاد محمود شحات

رست بقره (284)

محمود شحات

استاد محمود شحات

مرکب خوانی شمس (1)

محمود شحات

استاد مصطفي اسماعيل

نهاوند شمس (1)

مصطفي اسماعيل

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی ق (37)

مصطفي اسماعيل

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی مریم (16)

حامد شاکرنژاد

استاد منشاوی

نهاوند یوسف (4)

منشاوی

استاد منشاوی

حجاز نحل (80)

منشاوی

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره