جدیدترین ها پربازدید ها

استاد محمود شحات

مرکب خوانی شمس (1)

محمود شحات

استاد مصطفي اسماعيل

نهاوند شمس (1)

مصطفي اسماعيل

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی ق (37)

مصطفي اسماعيل

استاد ابوالعینین شعیشع

نهاوند نحل (65)

ابوالعینین شعیشع

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی ذاریات (24)

مصطفي اسماعيل

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی مریم (16)

حامد شاکرنژاد

استاد منشاوی

نهاوند یوسف (4)

منشاوی

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد غلوش

رست بقره (285)

غلوش

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره