استاد منشاوی

مقام: حجاز سوره: نحل (80)

تعداد بازپخش: 2741 بار

تلاوت در مقام حجاز از سوره نحل توسط استاد منشاوی

منشاوی

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره