استاد محمود شحات

مقام: صبا سوره: انعام (60)

تعداد بازپخش: 1762 بار

تلاوت در مقام صبا از سوره انعام توسط استاد محمود شحات

محمود شحات

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره