استاد محمود شحات

مقام: حجاز سوره: آل عمران (66)

تعداد بازپخش: 1276 بار

هان، شما [اهل كتاب‌] همانان هستيد كه در باره آنچه نسبت به آن دانشى داشتيد محاجه كرديد؛ پس چرا در مورد چيزى كه بدان دانشى نداريد محاجه مى‌كنيد؟ با آنكه خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد. (۶۶) ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه حق گرايى فرمانبردار بود، و از مشركان نبود. (۶۷)

محمود شحات

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره