جدیدترین ها پربازدید ها

استاد بسیونی

مرکب خوانی انعام (100)

بسیونی

استاد عبدالباسط

بیات اعلی (1)

عبدالباسط

استاد منشاوی

مرکب خوانی مریم (7)

منشاوی

استاد مسلم

مرکب خوانی مریم (9)

مسلم

استاد غلوش

مرکب خوانی نبا (38)

غلوش

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی اسراء (1)

حامد شاکرنژاد

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی شمس (1)

حامد شاکرنژاد

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره