جدیدترین ها پربازدید ها

استاد محمود شحات

مرکب خوانی هود (39)

محمود شحات

استاد محمود شحات

مرکب خوانی مریم (11)

محمود شحات

استاد شحات

بیات مائده (2)

شحات

استاد لیثی

مرکب خوانی عنکبوت (58)

لیثی

استاد عبدالباسط

بیات علق (1)

عبدالباسط

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی مریم (16)

حامد شاکرنژاد

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد غلوش

رست بقره (285)

غلوش

استاد عبدالعال

بیات حشر (23)

عبدالعال

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره