جدیدترین ها پربازدید ها

استاد محمود شحات

رست شوری (15)

محمود شحات

استاد محمود شحات

چهارگاه اعلی (3)

محمود شحات

استاد محمد عمران

بیات طه (1)

محمد عمران

استاد شبیب

چهارگاه غافر (14)

شبیب

استاد محمود شحات

رست شعراء (86)

محمود شحات

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد غلوش

رست بقره (285)

غلوش

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی اسراء (1)

حامد شاکرنژاد

استاد عبدالعال

بیات حشر (23)

عبدالعال

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره