جدیدترین ها پربازدید ها

استاد محمود شحات

حجاز نازعات (11)

محمود شحات

استاد لیثی

بیات عادیات (1)

لیثی

استاد محمود شحات

مرکب خوانی شمس (1)

محمود شحات

استاد لیثی

بیات زلزله (1)

لیثی

استاد محمود شحات

بیات شمس (1)

محمود شحات

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی اسراء (1)

حامد شاکرنژاد

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی شمس (1)

حامد شاکرنژاد

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره