جدیدترین ها پربازدید ها

استاد شحات

رست نساء (143)

شحات

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی بلد (1)

مصطفي اسماعيل

استاد حامد شاکرنژاد

بیات آل عمران (19)

حامد شاکرنژاد

استاد مصطفي اسماعيل

بیات حاقه (19)

مصطفي اسماعيل

استاد محمود شحات

بیات آل عمران (5)

محمود شحات

استاد منشاوی

حجاز نحل (80)

منشاوی

استاد محمود شحات

صبا انعام (60)

محمود شحات

استاد منشاوی

نهاوند یوسف (4)

منشاوی

استاد مصطفي اسماعيل

نهاوند بقره (250)

مصطفي اسماعيل

استاد منشاوی

رست علق (1)

منشاوی

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره