جدیدترین ها پربازدید ها

استاد عبدالعال

رست صافات (75)

عبدالعال

استاد محمود شحات

صبا یوسف (58)

محمود شحات

استاد عبدالباسط

صبا تین (1)

عبدالباسط

استاد محمود شحات

بیات یوسف (53)

محمود شحات

استاد شحات

مرکب خوانی فجر (27)

شحات

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی اسراء (1)

حامد شاکرنژاد

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی شمس (1)

حامد شاکرنژاد

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره