جدیدترین ها پربازدید ها

استاد حامد شاکرنژاد

بیات ضحی (1)

حامد شاکرنژاد

استاد حصان

مرکب خوانی نازعات (15)

حصان

استاد لیثی

بیات نحل (98)

لیثی

استاد حامد شاکرنژاد

رست فرقان (63)

حامد شاکرنژاد

استاد محمود شحات

بیات نجم (53)

محمود شحات

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی اسراء (1)

حامد شاکرنژاد

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی نازعات (26)

مصطفي اسماعيل

استاد حامد شاکرنژاد

بیات فرقان (67)

حامد شاکرنژاد

استاد محمود شحات

مرکب خوانی اسراء (9)

محمود شحات

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره