جدیدترین ها پربازدید ها

استاد محمود شحات

بیات آل عمران (5)

محمود شحات

استاد محمود شحات

رست بقره (284)

محمود شحات

استاد محمود شحات

مرکب خوانی شمس (1)

محمود شحات

استاد مصطفي اسماعيل

نهاوند شمس (1)

مصطفي اسماعيل

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی ق (37)

مصطفي اسماعيل

استاد منشاوی

حجاز نحل (80)

منشاوی

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد منشاوی

نهاوند یوسف (4)

منشاوی

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی مریم (16)

حامد شاکرنژاد

استاد محمود شحات

صبا انعام (60)

محمود شحات

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره